donderdag 15 maart 2012

Vogelwacht Hollum – Ballum

opgericht in 1967
Al 45 jaar lang is de Vogelwacht Hollum-Ballum nauw betrokken bij het wel en wee van de vogels op West-Ameland. Ieder jaar opnieuw worden in de weidevogelgebieden na het zoeken van kievitseieren de broedvogels beschermd en geïnventariseerd. Onze vogelwacht is één van de 117 wachten die bij de Bond Friese VogelWachten (BFVW) zijn aangesloten. De gerapporteerde broedvogelgegevens worden jaarlijks aan deze overkoepelende organisatie doorgegeven. In de weidevogelgebieden zijn, verdeeld over 17 rayons, ruim 50 vogelwachters/nazorgers actief voor onze vereniging. In samenwerking met de boeren verrichten zij de beschermingshandelingen en inventarisaties op meer dan 1100 ha. Het in kaart brengen en markeren van de nesten, het plaatsen van nestbeschermers en het verplaatsen van nesten op maïspercelen zijn in het broedseizoen de voornaamste beschermingshandelingen die er voor moeten zorgen om met name de 4 hoofdsoorten Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster te helpen het broedseizoengoed door te komen.
In de onderstaande grafiek zijn de aantalontwikkelingen van de 4 hoofdsoorten in de periode 2001 – 2011 weergegeven. Grutto en Tureluur zijn Rode Lijst soorten.


Naast de inzet voor de weidevogels verrichten onze vogelwachters inventarisaties in de Lange Duinen noord en Zuid, op het Groene Strand bij Ballum en de Westerkwelder (Feugelpôlle). Ook ontvangen we van enkele nestkastgebieden de broedgegevens. De resultaten van al deze inventarisaties worden jaarlijks uitgebreid gerapporteerd en opgenomen in ons jaarverslag.

In de Lange Duinen Noord werden in 2011 van 50 soorten 546 broedterritoria vastgesteld volgens de BMP-methode. Van 8 Rode Lijst soorten, waaronder de zeldzame Roerdomp, werden 42 territoria vastgesteld. In de Lange Duinen Zuid werden 27 soorten met 223 broedterritoria vastgesteld. Hieronder waren een viertal Rode Lijst soorten.

Op de Feugelpôlle broedden in 2011 maar liefst zo’n 8000 vogels. De ruim 4600 aanwezige Grote Sterns vormden zelfs de op één na grootste kolonies van het hele Waddengebied.
Het Groene Strand bij Ballum is als broedgebied nog volop in ontwikkeling. In 2011 werden van 10 soorten 84 broedterritoria vastgesteld.

Overige activiteiten:
* Samenwerking en overleg met de gemeente en de beheerdiensten.
* Samenwerking en overleg met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Ganzenopvang
   (VANG)  Ameland.
* Samenwerking en overleg met de Vogelwacht Nes-Buren.
* Vertegenwoordiging in de Beheer Overleg Groep Ameland (BOGA).
* Vertegenwoordiging in de Klankbordgroep Natura 2000.
* Vertegenwoordiging in de Klankbordgroep project Dijkverbetering Ameland.

Uit de oude doos: 
     - In het oprichtingsjaar 1967 telde de vereniging 37 leden en 2 donateurs.
     - De contributieontvangsten bedroegen in 1967 totaal ƒ 97,--
     - In mei 1967 werd voor ƒ1,45 het eerste kasboek gekocht.
     - In 1968 werd voor ƒ5,-- een projector gehuurd.
     - Op 31 januari 1968 werd aan de gemeente Ameland aan legeskosten voor een kansspel
       een bedrag van ƒ2,-- voldaan.
     - In 1969 bedroeg de ledenafdracht aan de BFVW ƒ0,75 per lid.
     - In april 1969 bedroeg de zaalhuur van “Hotel Welvaart” ƒ2,50.
     - In januari 1970 werd voor ƒ0,50 vogelvoer gehaald.
     - Voor de verloting op een filmavond in 1972 werden een taart (ƒ8,--), een fruitbakje (ƒ5,00)
       en sigaren (ƒ3,50) gehaald.

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom:
Kunt u ook zo genieten van de gevarieerde natuur om ons heen en wilt u een steentje bijdragen? Dat kan! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het coördineren en/of verzamelen van gegevens van:
            * de vogels om ons heen (tuinvogels).
            * de zwaluwen: huiszwaluwen, boerenzwaluwen, oeverzwaluwen.
            * de nestkastgebieden.
            * de weidevogels.
Meld u aan bij één van de bestuursleden!

Samenstelling bestuur:
IJme Brijker, voorz.                                                                           Pieter Smit, lid
Eric Smit, secr. e-mail: eric.sietsche@hetnet.nl                            Siebe Visser, lid
Gribbert Ruijgh, penn.

Als u geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van de vogelstand op Ameland en op West-Ameland in het bijzonder, geef u dan nu op als lid van onze vereniging. Door € 5,-- over te maken op rekening 4373037 van de vogelwacht Hollum-Ballum  steunt u ons werk en ontvangt u in maart het jaarverslag 2011. U kunt zich ook aanmelden bij één van de bestuursleden.Verenigingenactie COOP Douwe Bakker: Ook via de spaarbuis kunt u ons werk steunen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Persbureau Ameland